1 2 3 4 5 6Akciová společnost INGEM a.s.

Naše služby

Společnost INGEM a.s. nabízí svým zákazníkům následující služby:

 

Inženýrská činnost

Pro své zákazníky vykonáváme skupinu činností, které jsou nezbytné pro úspěšné zabezpečení a realizaci stavby. Zajišťujeme vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení, koordinujeme celé projekty a zprostředkováváme komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami (objednatelem, zhotovitelem a úřady).

 

Technický dozor investora

Základní náplní práce technického dozoru investora je kontrola, zda jsou náležitě dodrženy všechny podmínky smluv mezi investorem a dodavatelem stavby. Dohlíží na to, aby byly veškeré stavební práce provedeny včas a v požadované kvalitě. Dále kontroluje dodržování časového harmonogramu, upozorňuje na vzniklé vady a případné nedodržení zadávacích podmínek a vede stavební deník. Komplexní činnost technického dozoru investora pak vede ve většině případů k úspěšné kolaudaci stavby.

 

Koordinace bezpečnosti práce na stavbách

Činnost koordinátora bezpečnosti práce je vykonávána držiteli osvědčení o ověření odborné způsobilosti. V přípravné části stavby koordinátor zpracovává plán bezpečnosti práce na stavbě, zajišťuje ohlášení zahájení stavebních prací a posuzuje celkový stav zajištění bezpečnosti staveniště. V průběhu realizace stavby kontroluje hlavně bezpečnost práce, upozorňuje na nebezpečí a nedostatky na stavbě, organizuje kontrolní dny, kontroluje činnosti na staveništi a spolupracuje při tvorbě harmonogramu stavebních prací.

 

Projektová činnost

Projektová činnost se týká především zpracování územně plánovací dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Společnost INGEM a.s. zhotovuje kompletní projektové dokumentace pro malé i rozsáhlé stavby, které se většinou skládají z několika stupňů:

 • architektonické studie
 • dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR)
 • dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)
 • dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • dokumentace pro výběr zhotovitele
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • autorský dozor

Neodmyslitelnou součástí projektové činnosti je také autorský dozor. Ten se zaměřuje především na to, aby byla stavba realizována v souladu se schválenou projektovou dokumentací a byly dodrženy veškeré podmínky stanovené projektem.

 

Vedení účetnictví, daňové evidence

Společnost INGEM a.s. nabízí svým zákazníkům mj. i vedení účetnictví a daňové evidence. Tyto služby mohou využít jak malí živnostníci, společenství vlastníků jednotek, tak větší společnosti různých právních forem (společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti). Současně s vedením účetnictví zpracováváme také daňová přiznání k dani z příjmu, silniční dani, dani z nemovitostí apod.  

 

Dotační poradenství

Dotační poradenství souvisí s činnostmi, jejichž cílem je pomoci žadatelům získat na projekty dotace v rámci vypsaných dotačních titulů. Tyto činnosti je možné rozdělit na dvě části:

 • podání žádosti o dotaci
 • administraci projektu

 

Žádost o dotaci

Žádost o dotaci je formální krok, v rámci kterého je předkládán poskytovateli dotace podrobný popis plánovaného projektu včetně požadavků na získání podpory. Součástí žádosti o dotaci je také většinou podnikatelský záměr (studie proveditelnosti). Ta obsahuje většinou stručnou charakteristiku žadatele, popis technické a ekonomické stránky projektu, výčet veškerých nákladů a zpracované rozpočty. Neodmyslitelnou součástí žádosti jsou také přílohy (např. územní rozhodnutí, projektové dokumentace, výpisy z katastru nemovitostí atd.).

 

Pracovní úkony související s administrací žádosti

 •  koordinace aktivit dle časového harmonogramu a rozpočtu
 •  sledování čerpání rozpočtu
 •  zpracování finančních zpráv
 •  sledování způsobilosti výdajů
 •  zpracování žádostí o platby
 •  kompletace příloh k žádostem o platby
 •  konzultace a jednání s řídícími orgány
 •  zpracování monitorovacích zpráv
 •  zpracování závěrečné zprávy
 •  kompletace podkladů pro monitorovací a závěrečné zprávy
 •  konzultace a jednání s řídícími orgány
 •  přítomnost při jednáních s kontrolními orgány
 •  řešení případných změn v projektu s řídícími orgány
 •  zajištění dodržení publicity projektu dle pravidel a následných požadavků řídících orgánů

 

 


Nejnovější realizace