1 2 3 4 5 6Akciová společnost INGEM a.s.

Naše služby

Dotační poradenství

Dotační poradenství souvisí s činnostmi, jejichž cílem je pomoci žadatelům získat na projekty dotace v rámci vypsaných dotačních titulů. Tyto činnosti je možné rozdělit na dvě části:

 • podání žádosti o dotaci
 • administraci projektu

 

Žádost o dotaci

Žádost o dotaci je formální krok, v rámci kterého je předkládán poskytovateli dotace podrobný popis plánovaného projektu včetně požadavků na získání podpory. Součástí žádosti o dotaci je také většinou podnikatelský záměr (studie proveditelnosti). Ta obsahuje většinou stručnou charakteristiku žadatele, popis technické a ekonomické stránky projektu, výčet veškerých nákladů a zpracované rozpočty. Neodmyslitelnou součástí žádosti jsou také přílohy (např. územní rozhodnutí, projektové dokumentace, výpisy z katastru nemovitostí atd.).

 

Pracovní úkony související s administrací žádosti

 •  koordinace aktivit dle časového harmonogramu a rozpočtu
 •  sledování čerpání rozpočtu
 •  zpracování finančních zpráv
 •  sledování způsobilosti výdajů
 •  zpracování žádostí o platby
 •  kompletace příloh k žádostem o platby
 •  konzultace a jednání s řídícími orgány
 •  zpracování monitorovacích zpráv
 •  zpracování závěrečné zprávy
 •  kompletace podkladů pro monitorovací a závěrečné zprávy
 •  konzultace a jednání s řídícími orgány
 •  přítomnost při jednáních s kontrolními orgány
 •  řešení případných změn v projektu s řídícími orgány
 •  zajištění dodržení publicity projektu dle pravidel a následných požadavků řídících orgánů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět

 
Nejnovější realizace